Privacy verklaring

VOF de Bedding vindt de privacy van zijn bezoekers en klanten vanzelfsprekend zeer belangrijk. VOF de Bedding verbindt zich er toe om jouw privacy te allen tijde te respecteren. Alle persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).

Privacyverklaring voor bezoekers aan en klanten van onze websites www.ericavanriet.nl en www.magischereizen.nl:

www.ericavanriet.nl en www.magischereizen.nl:

1 De websites staan onder het beheer van VOF de Bedding.

2 Bij vragen inzake de privacyverklaring kunnen bezoekers terecht bij VOF de Bedding. De contactgegevens van VOF de Bedding zijn te vinden op beide websites.

3 De websites worden gehost door Jimdo. Jimdo host websites en verwerkt email op severs, die voldoen aan de eisen van de AVG.

4 Wanneer je contact met ons opneemt via email of het contactformulier, geef je expliciet toestemming om jouw gegevens te gebruiken voor het verwerken van je actie (bv je email beantwoorden, je opgave voor een intake, workshop of reis verwerken, je bellen voor het maken van een afspraak). We gebruiken je gegevens voor het (incidenteel) onder de aandacht brengen van activiteiten en mogelijkheden waarvan VOF de Bedding denkt, dat ze bijdragen aan jouw ontwikkeling.

5 Je persoonsgegevens voor de nieuwsbrief worden opgeslagen via de servers van Mailchimp.com. Deze zijn gevestigd in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacybeleid vind je op Mailchimp.

6 Als je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief kun je te allen tijde weer uitschrijven door onderaan de brief uit

te schrijven. Je e-mailadres wordt meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.

7 De gegevens die je aan VOF de Bedding verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

8 Gegevens die je aan VOF de Bedding verstrekt worden niet aan derden doorgegeven of verkocht.

9 VOF de Bedding is gerechtigd de inhoud van de privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

 

Rechten

Je hebt het recht om de verstrekte gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen.  

 

 

Cookies

VOF de Bedding maakt gebruik van cookies om jouw online gebruiksgemak te vergroten en om na te gaan hoe de site gebruikt wordt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die opgeslagen worden op de harde schijf van je computer. Deze zorgen ervoor dat de website onze bezoekers herkent bij terugkomst en instellingen onthoudt.

 

Wij maken gebruik van Google Analytics, wat ons inzicht geeft over hoe je onze websites gebruikt. Bij een bezoek aanonze website of bij gebruik van sommige van onze producten slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, datum en tijd. Ook voor de Social Media knoppen en embedded content worden er cookies opgeslagen op je computer.

 

 

Privacyverklaring voor onze cliënten in therapiesessies

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, Erica van Riet, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je fysieke en

geestelijke gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

· zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens,

· er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

 

Als je behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

· Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

· Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

· of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

· Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op je zorgnota

Op de factuur, die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar. Deze gegevens zijn:

• Je naam, adres en woonplaats

• Je geboortedatum

• de datum van de behandeling

• een korte omschrijving van de behandeling (psychosociaal consult)

• de kosten van het consult

 

Privacyverklaring voor deelnemers aan onze workshops en reizen

Voor een goede voorbereiding en uitvoering van onze werkzaamheden is het noodzakelijk dat wij als je begeleiders jou een contract voorleggen. Het contract bevat de noodzakelijke persoonsgegevens voor de voorbereiding en uitvoering van de workshop of reis en summiere persoonsgegevens van de thuisblijvers, die we willen informeren bij calamiteiten. We gebruiken de gegevens ook om je te informeren over voortgang en wijzigingen. VOF de Bedding zet zich in om zorgvuldig met jouw persoonlijke en medische gegevens om te gaan en we dragen er zorg voor dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.