Algemene Voorwaarden

Annuleringsvoorwaarden

Annulering Consults

Een afspraak die binnen 48 uur wordt afgezegd brengen we volledig in rekening.

 

Annulering Dagworkshops

Voor dagworkshops die binnen twee weken voor uitvoering worden afgezegd brengen we € 25,- annuleringskosten in rekening. Voor annulering binnen 48 uur brengen we het gehele bedrag in rekening.

 

Annulering Meerdaagse workshops en workshops met overnachting

Bij annulering kun je kosteloos een vervanger laten deelnemen. Heb je geen vervanger dan worden bij meer dan 30 dagen € 50,- annuleringskosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 30 dagen worden € 100,- annuleringskosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 14 dagen voor de aanvang van de meerdaagse workshop is 50% van het totaalbedrag verschuldigd en bij annulering binnen 3 dagen voor aanvang brengen we het gehele bedrag in rekening alsmede de verblijfskosten.

 

Annulering Spirituele reizen

Annulering van een reis brengt altijd kosten met zich mee zodra we gaan boeken. Als stelregel hanteren we de volgende annuleringsvoorwaarden:

·         Je hebt 7 dagen bedenktijd na opgave

·         Tot een maand na je aanmelding en minstens 6 maanden voor aanvang kun je kosteloos annuleren.

·         Tot 5 maanden voor aanvang van de reis betaal je € 200,- annuleringskosten.

·         Tot 3 maanden voor aanvang van de reis zijn de kosten € 500,-.

·         Tot 1 maand voor aanvang betaal je 75% van het op de factuur vermelde bedrag.

·         Tot 7 dagen voor aanvang betaal je het gehele bedrag.

 

Algemene voorwaarden

De Bedding is een VOF en zij levert diensten als consult, workshops en reizen ten behoeve van de persoonlijke groei van een deelnemer. De Bedding biedt deze diensten op 2 websites aan, die onder de voorwaarden van de VOF vallen: www.magischereizen.nl en www.ericavanriet.nl.

Deelnemer: degene die deelneemt aan een Activiteit.

Activiteit: workshops, trainingen en reizen.

Consult: individuele sessie.

 

Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst met De Bedding komt tot stand door de aanmelding van de Deelnemer van deelname aan een Activiteit of Consult en de aanvaarding van De Bedding hiervan. Door aanmelding verklaart de deelnemer in te stemmen met de algemene voorwaarden. De Bedding heeft te allen tijde het recht om een aanmelding van een deelnemer niet te aanvaarden. Een deelnemer kan zich aanmelden voor een Activiteit van De Bedding via bovengenoemde websites of via email. Aanmelding voor een consult kan via telefoon of email.  

 

Geldigheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gedaan aan de VOF De Bedding.

 

Inschrijving

De inschrijving voor een Activiteit vindt plaats door middel van invullen en verzenden van het aanmeldingsformulier via de websites of via een aanmelding per mail. Indien door De Bedding een aan te betalen bedrag wordt vastgesteld, dan dient dit bedrag binnen de daarvoor gestelde termijn door De Bedding te zijn ontvangen. Aanmeldingen worden door De Bedding bevestigd na ontvangst van het aanmeldingsformulier of de email. Wanneer inschrijving om welke reden dan ook niet mogelijk is, stelt De Bedding de deelnemer daarvan zo spoedig mogelijk in kennis. Na het inzenden van het aanmeldingsformulier of verzending van de email geldt een bedenktijd van zeven dagen waarbinnen de deelnemer het recht heeft de inschrijving ongedaan te maken. Na het verstrijken van deze termijn komt een overeenkomst tot stand tussen De Bedding en de deelnemer in de zin van deze algemene voorwaarden en de daaruit voortvloeiende betalingsverplichtingen.

Indien De Bedding een Activiteit niet laat doorgaan vervallen de verplichtingen uit de overeenkomst voor de

Deelnemer en voor De Bedding, terwijl De Bedding zich verplicht om het door de Deelnemer bij aanmelding betaalde bedrag onmiddellijk te restitueren. Bij de inschrijving van een reis dient de Deelnemer zelf een reisverzekering af te sluiten en eventueel een annuleringsverzekering.

 

Aanbiedingen en Prijzen

Alle prijzen voor Activiteiten ten behoeve van particulieren zijn inclusief BTW. De Bedding behoudt zich het recht voor om per direct de prijzen aan te passen.

 

De Bedding huurt voor Activiteiten soms een passende accommodatie. De verblijfskosten van meerdaagse workhops zijn niet bij de kosten van de Activiteit inbegrepen en worden danwel apart berekend danwel direct met de accommodatie afgerekend door de deelnemer. De verblijfskosten blijven ook voor een evenredig deel voor rekening van de Deelnemer wanneer deze laatste, om welke reden dan ook, niet in de gehuurde accommodatie wenst te verblijven of niet aan één of meerdere groepsbijeenkomsten deelneemt, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. Huur- en verblijfskosten kunnen verschillen per door De Bedding gehuurde accommodatie. De verblijfskosten van reizen zijn inclusief de genoemde prijs tenzij anders vermeld. Op deze kosten zijn annuleringskosten van toepassing (zie verder).

 

 

Uitvoering overeenkomst

De Bedding zal alles doen wat in haar vermogen ligt om de gemaakte afspraken na te komen, maar behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om tijdens de duur van de overeenkomst wijzigingen aan te brengen in de uitvoering van de overeenkomst door bijvoorbeeld het aanbrengen van wijzigingen in het programma zowel inhoudelijk als naar tijd, het regelen van vervangende begeleiders bij ziekte, ongeval of wegens urgente familieomstandigheden van de vermelde trainers/begeleiders, als door wijziging in de door De Bedding gehuurde accommodatie zowel in plaats als naar tijd. Bij wijziging in de uitvoering van de overeenkomst is de Deelnemer niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 

Betaling Activiteit

Het verschuldigde bedrag van een consult of dagworkshop dient ofwel contant op de dag zelf te worden betaald of per overschrijving binnen 14 dagen te zijn overgemaakt op rekening van De Bedding met vermelding van de naam van de Deelnemer, het factuurnummer en de omschrijving van de Activiteit. Meerdaagse workshops en reizen dienen voor aanvang van een Activiteit te zijn overgemaakt. De diverse betaalmogelijkheden staan vermeld op de bevestigingsbrief. Bij niet tijdige betaling kan de Deelnemer de toegang tot de Activiteit worden ontzegd, terwijl de betalingsverplichting blijft bestaan. Bij verzending van een betalingsherinnering is De Bedding gerechtigd 15% administratiekosten in rekening te brengen.

 

Annuleringsvoorwaarden

Boven aan pagina.

 

 

Aansprakelijkheid

De Deelnemer is verantwoordelijk voor de schade die hij/zij aanricht aan bezittingen van de (andere) Deelnemer(s) of de gebouwen en/of faciliteiten waar de Activiteit gehouden wordt. De Bedding is op generlei wijzen aansprakelijk voor wat de Deelnemer tijdens en na de Activiteit of Consult met de opgedane kennis en ervaring doet.

 

Geheimhouding

Deelnemers zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Activiteit van De Bedding en andere Deelnemers hebben verkregen.

 

Gezondheid Deelnemer

Deelnemer verklaart tijdens deelname aan een Activiteit of Consult in goede fysieke en psychische

gezondheid te verkeren. Deelnemer verklaart in staat te zijn intensieve fysieke, mentale  en psychologische oefeningen te doen. Deelname aan een Activiteit of Consult is geheel vrijwillig en voor volledige eigen verantwoording van de Deelnemer. De Bedding werkt niet met Deelnemers met psychiatrische aandoeningen waarbij plotselinge aanvallen of andere ernstige negatieve reacties kunnen voorkomen of waarvan dit bekend is, tenzij de Activiteit of het Consult onder verantwoordelijkheid van een arts of psychiater gebeurt. De Deelnemer dient van tevoren te melden dat een dergelijk reactie mogelijk is. De Bedding is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door het nalaten van verstrekking van deze informatie en/of door psychische aandoeningen.

 

Wegsturen en weggaan Deelnemer

Gelet op het belang van andere Deelnemers behoudt De Bedding zich het recht voor om Deelnemers, die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van een Activiteit belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname aan de Activiteit uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de Activiteit onverlet. Wanneer de Deelnemer besluit om tijdens een Activiteit op eigen initiatief te vertrekken, is hij/zij dit verplicht te melden aan De Bedding en is restitutie van het cursusgeld niet mogelijk.

 

Klachten en geschillen

Bij De Bedding ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst beantwoord, tenzij een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt. In dat geval wordt door De Bedding binnen de termijn van 28 dagen ontvangst bevestigd met een indicatie wanneer de klacht wordt beantwoord. Klachten inzake Consults kunnen worden ingediend bij de tuchtcommissie van het SPLP en SCAG.

 

Op overeenkomsten met De Bedding is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is uitsluitend bevoegd te oordelen over geschillen.